Postup pri vybavovaní žiadosti

O sociálnu službu v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby požiada občan  príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:
– žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
– lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok. Sociálny pracovník obce vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Ich výsledkom je komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (viď príloha č. 3. Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, účinného od 1.1.2009).
Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov alebo v zariadení opatrovateľskej služby na príslušné zariadenie sociálnych služieb. Záujemca si môže vybrať zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované.