Rozsah poskytovaných sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
b) fyzickej  osobe, ktorá  dovŕšila dôchodkový  vek  a  poskytovanie  sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť.

Zariadenie opatrovateľskej služby
V zariadení  opatrovateľskej  služby sa  poskytuje  sociálna  služba  na určitý  čas  plnoletej fyzickej  osobe, ktorá  je  odkázaná  na  pomoc  inej  fyzickej  osoby  podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
V zariadení opatrovateľskej služby sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť.
Služby, ktoré zariadenie priamo neposkytuje, ale ich zabezpečuje:
–    duchovná starostlivosť pre veriacich
–    služby na požiadanie klientov (kaderník, pedikúra, rehabilitácie, masáže atď.)